چشم انداز

این شرکت با بررسی شرایط موجود و همچنین با نگاه به چشم  انداز صنعت نفت و دیگر انرژی های کشور عزیز مان ایران در افق 1404 تدوین شده است . بر این اساس بیانه چشم انداز شکرت امیر صنعت نفت آسا در افق چشم انداز 1400 عبارت است از :
بر پایه دانش افزایی موسسین و مدیران مجموعه توسعه یافته و پیشروی در حوزه های تعمیرات و نگهداری صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در کشور همراه با آموزه های به روز کسب و کار بر آنیم در مراحل حذب برابر با دغدغه های کارفرمایان و رفع آنها به حفظ مجموعه خودمان در لیست پیمانکاران کارفرما کمک کند . ضمناً با پیگیری بازار برای گسترش مشتریان نیز برنامه ریزی کرده ایم .